JEDNOLITY EUROPEJSKI
DOKUMENT ZAMÓWIENIA

Co to jest JEDZ?

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zostało opublikowane 6 stycznia 2016. Obowiązuje w Polsce od 18 kwietnia 2016 roku..

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia to absolutna nowość na rynku zamówień publicznych w całej Unii. Ustawodawca unijny postanowił uprościć życie wykonawcom. Ustanowił jeden, taki sam wzór dokumentu dla wszystkich krajów UE. Ten dokument to swego rodzaju zbiorcze oświadczenie dotyczące sytuacji wykonawcy i zastępuje wszelkie dotychczasowe oświadczenia.

Koniec z własną produkcją wzorów oświadczeń przez zamawiających i wykonawców.

Czy będzie to uproszczenie? Wykonawcy dostali formularz zawierający ok. 150 pól do wypełnienia, w tym wiele szczegółowych, opisowych. To nie wygląda optymistycznie.

JEDZ a przepisy krajowe

JEDZ jest dokumentem unijnym a Wykonawca powinien wiedzieć jak czytać poszczególne zapisy w JEDZ. Niektóre przepisy dyrektywy nie zostały implementowane a w innych miejscach polski ustawodawca wprowadził własne rozwiązania. Do prawidłowego wypełnienia JEDZ jest potrzebna znajomość znowelizowanej ustawy PZP oraz wielu przepisów, na które ustawa się powołuje. Niniejszy materiał ma pomóc w prawidłowym wypełnieniu formularza.

Dla kogo JEDZ?

Oczywiście dla wykonawcy. Ale nie tylko. Także dla każdego członka konsorcjum co jest w zasadzie oczywiste, ale także dla podwykonawców, którzy pomagają spełnić tzw. warunki udziału.

Kto wypełnia JEDZ?

Dokument JEDZ wypełnia wykonawca adresując go do konkretnego Zamawiającego i konkretnego postępowania. A podwykonawcy?

Kiedy składamy JEDZ?

JEDZ składany jest z ofertą lub wnioskiem o udział w postępowaniu ale bez dokumentów potwierdzających.

Jakie grupy oświadczeń zawiera JEDZ?

Dokument ten będzie potwierdzał, że dany wykonawca:

  • nie powinien zostać wykluczony z postępowania,
  • spełnia warunki udziału w postępowaniu,
  • spełnia dodatkowe kryteria kwalifikacji podmiotowej ustanowione w celu ograniczenia liczby potencjalnych wykonawców w danym postępowaniu.

Skąd wiadomo co wypełnić w JEDZ? Czy zawsze wszystkie pola?

JEDZ zawiera pola obligatoryjne i dodatkowo fakultatywne. Jest ich łącznie ok. 150 ale może być mniej lub więcej w zależności od sytuacji wykonawcy i wymagań Zamawiającego

Rola Zamawiającego w przygotowaniu JEDZ

Zamawiający przygotowuje JEDZ określając w pierwszej części podmiot/instytucję zamawiającą oraz dane o postępowaniu. Zamawiający określa także niektóre dodatkowe podstawy wykluczenia, kryteria selekcji i warunki udziału – te wymagania znajdą się w SIWZ i stanowią podstawę do żądania by określone pola w JEDZ zostały wypełnione.

Kiedy i w jaki sposób wykonawca składa dokumenty potwierdzające oświadczenia zawarte w JEDZ?

Dokumenty potwierdzające oświadczenia zawarte w JEDZ zostaną ew. zażądane przez zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej czyli od potencjalnego zwycięzcy. Potencjalnego, bo po weryfikacji dokumentów może się okazać że jednak nie. Co wtedy robi Zamawiający?

Czy ważne jest źródło z którego pochodzi formularz JEDZ?

Dla postępowania jest ważne tylko by złożony dokument był zgodny z wzorcem Komisji (UE) i zawierał wszystkie przewidziane w nim pola.